ZÁSADY OCHRANY DAT SPOLEČNOSTI ZEHNDER PRO PRODUKTY A SLUŽBY S PODPOROU IOT

Stav: 20.06.2022

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) popisují konkrétní osobní údaje, které zpracováváme a používáme, důvody pro zpracovávání těchto dat a opatření, která uplatňujeme k ochraně vašich údajů.

1. Oblast působnosti a správce údajů

Tyto zásady se vztahují na zpracování údajů při používání Zehnder IoT Cloudu. Toto zpracování a generování dat se vztahuje na všechna připojená zařízení společnosti Zehnder (dále jen „zařízení“) a mobilní a webové aplikace Zehnder Control (společně dále jen „aplikace“) (zařízení a aplikace jsou společně dále označovány pouze jako „systémy“).

Název a adresa společnosti spravující zpracovávané údaje:

Zehnder Group International AG (dále jen «Zehnder»)
Moortalstrasse 1
5722 Gränichen
ŠVÝCARSKO

2. Působnost těchto zásad

Registrací do Zehnder IoT Cloudu vyjadřujete svůj souhlas s těmito zásadami a povinnostmi v nich obsaženými.

3. Pověřený pracovník pro ochranu osobních údajů:

Pověřený pracovník EU pro ochranu osobních údajů podle čl. 27 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR):

Ralf Winzer, kontakt prostřednictvím našeho kontaktního formuláře na adrese https://www.zehndergroup.com/de/unternehmen/kontakt

4. Shromažďované a zpracovávané údaje

Během vašeho používání našich systémů dochází k přenosu řady různých údajů. Následující údaje a informace jsou ukládány a/nebo zpracovávány společností Zehnder či našimi poskytovateli IoT (centrála společnosti Microsoft One Microsoft Way Redmond, WA 98052a Doop Enschede (NL) Roomweg 637523 BL Enschede, Nizozemsko):

Při stahování aplikace Zehnder jsou potřebné informace předávány poskytovateli obchodu s aplikacemi (App Store společnosti Apple, Play Store společnosti Google). Společnost Zehnder nemůže ovlivnit shromažďování údajů a nenese za ně zodpovědnost.

Registrace do Zehnder IoT Cloudu probíhá buď prostřednictvím účtu Zehnder, nebo účtu Google, Microsoft nebo Amazon („Účet třetí osoby“). Při registraci prostřednictvím účtu třetí osoby probíhá ověřování prostřednictvím příslušného poskytovatele. Společnost Zehnder nemá žádný vliv na zpracování údajů prováděné poskytovateli účtů třetích osob.

5. Účel zpracovávání údajů

Účelem zpracovávání údajů je umožnění používání systémů, zaznamenávání jejich technického fungování, optimalizace a dalšího vývoje systémů, dokumentování a analýzy chování uživatelů v souvislosti s prostředím v interiéru a vytváření personalizovaných nabídek pro optimalizaci prostředí v interiéru. K provozním údajům svých systémů máte přístup prostřednictvím našeho webového portálu.

Údaje o používání zpracováváme pro statistické vyhodnocování chování uživatelů našich systémů, pokud si uživatel tuto možnost zvolí při registraci. Tyto údaje jsou ukládány způsobem popsaným v oddílu 6. Tyto údaje slouží k optimalizaci našich systémů a k vývoji nových nebo vylepšených aplikací.

6. Ukládání dat

Údaje shromážděné podle oddílu 4 budou vymazány nebo zablokovány, jakmile zanikne důvod k jejich ukládání. Všechny údaje jsou vymazány nejpozději po uplynutí pěti let od jejich shromáždění.

7. Přenos údajů

Vaše osobní údaje shromážděné způsobem popsaným v oddíle 4 těchto zásad jsme oprávněni předávat dalším přidruženým společnostem společnosti Zehnder, jakož i třetím osobám uvedeným v těchto zásadách.

Tito příjemci mohou mít své sídlo v zemích, v nichž neexistuje obdobná úroveň ochrany osobních údajů. S předáváním vašich údajů do těchto zemí výslovně souhlasíte. Ochranu údajů zajišťujeme s našimi přidruženými společnostmi skupiny smluvně prostřednictvím standardních doložek o ochraně údajů podle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR EU a/nebo čl. 6 odst. 2 písm. a) švýcarského zákona o ochraně osobních údajů.

8. Souhlas se zpracováním údajů

Registrací k Zehnder IoT Cloud a přijetím těchto zásad (po aktivování Cloudu) souhlasíte se shromažďováním a zpracováním vašich údajů společností Zehnder a s předáváním vašich údajů třetím osobám v souladu s těmito zásadami.

9. Prostory vybavené zařízeními, která nejsou používána výhradně vlastníkem zařízení

Vlastníci nemovitostí se mohou rozhodnout instalovat zařízení na místech, která jsou (převážně) využívána třetími osobami (např. nájemníky). Následující ustanovení se použijí pouze v případě, že prostory vybavené zařízeními Zehnder jsou používána třetími osobami, které nejsou vlastníky těchto zařízení, např. nájemníky. V dalším textu jsou vlastníci prostor, které jsou vybaveny zařízeními, označováni jako vlastníci nemovitostí, a třetí osoby, kterým jsou prostory vybavené zařízeními zpřístupněny, jsou označovány jako nájemci.

Je výhradní odpovědností vlastníka nemovitosti informovat nájemce o přítomnosti těchto zařízení a o tom, že údaje z těchto zařízení budou zpracovávány společností Zehnder, a v případě potřeby získat souhlas nájemce. Společnost Zehnder může v případě potřeby požadovat od vlastníka nemovitosti doklad o souhlasu nájemce, a vlastník nemovitosti se zavazuje poskytnout společnosti Zehnder příslušnou dokumentaci.

Po ukončení nájmu je nájemce povinen odpojit svou aplikaci od zařízení instalovaných v bytě. Vlastník nemovitosti je povinen po ukončení nájmu u nájemce ověřit, zda nájemce odpojil svou aplikaci od zařízení.

Nejsou-li zařízení ve vlastnictví vlastníka nemovitosti (např. pronájem zařízení), odpovídají za dodržování těchto povinností společně a nerozdílně vlastník nemovitosti a vlastník zařízení. Nedodržení těchto povinností může být nejen porušením těchto zásad, ale také porušením příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

10. Vaše práva

V souvislosti s osobními údaji, které se vás týkají, máte vůči nám následující práva:

Kdykoli je zpracování údajů založeno výhradně na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna, a to bez udání důvodů. Odvolání je třeba adresovat odpovědné osobě prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v oddíle 1. V případě omezení zpracování údajů naší společností je možné, že některé funkce již nebudou k dispozici.

11. Zabezpečení dat

Za účelem ochrany osobních údajů šifrujeme přenášená data a zavedli jsme také četná technická a organizační opatření s cílem zajistit, aby byla zajištěna co nejkomplexnější ochrana osobních údajů.

12. Různé

Vzhledem k dalšímu vývoji našich služeb může být nutné tyto zásady upravit, přičemž v případě změny vás budeme informovat.